မိတ္ေဆြ က်ေနာ့ကိုတစ္ခုေလာက္ကူညီေပးပါ ။ က်ေနာ္ကေတာ့ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုေလွကားထစ္ကေလးေတြလို႔ သေဘာထားတယ္ မိတ္ေဆြတို႔အားလံုး က်ေနာ္ကို တစ္ထစ္ျခင္းတစ္ထစ္ျခင္း နင္းၿပီး အေပၚေရာက္ႏိုင္သမွ်ေရာက္ေအာင္ တက္သြားၾကပါ ။ အဲဒီလို က်ေနာ့္ကို နင္းၿပီးတက္သြားလို႔ အေပၚကိုေရာက္သြားတာကို ၾကည့္ၿပီး ေက်နပ္ပီတိျဖစ္ခ်င္လို႔ပါ....................................... ..............................................................ကိုႏိုင္.................................................

Friday, August 9, 2013

Developer မ်ားအတြက္ Code ေတြကူေရးေပးမယ့္ RJ TextEd 8.65 Final

RJ TextEd 8.65 FinalRJ TextEd 8.65 Final

RJ+TextEd RJ TextEd 8.65 Final

RJ TextEd 8.65 Final | 31.9 MB

RJ TextEd is a full featured text and source editor with Unicode support. 
It is also a very powerful web (PHP, ASP, JavaScript, HTML and CSS) 
development editor. 
The functionality extends beyond text files and includes support
 for CSS/HTML editing with integrated CSS/HTML preview, 
spell checking, auto completion, HTML validation, templates and more. 
The program also support for Topstyle Lite CSS editor, 
has a dual pane file commander, as well as a (S)FTP client to upload your files. 
The editor uses language files to display menus and dialogs 
in different languages. RJ TextEd is also a simple web development tool. 
The editor can use auto completion and hints to assist you 
in editing your source code. 
You can preview HTML/ASP/PHP… code using one of the preview tabs 
or open a document in a browser. 
The editor does not only handle source code.
 RJ TextEd also handles true ASCII files, binary files and of course plain text files.

The program has been tested in 
Windows Me/2000/XP/2003/Vista/2008/Windows 7/ Windows 8 (32 and 64 bit).
 RJ TextEd is released as FREEWARE. 
However, if you find the program useful I would appreciate a small donation.

Features:

 • Auto completion.

 • Code folding.

 • Column mode.

 • Multi edit and multi select

 • Advanced sorting.

 • Handles both ASCII and binary files.

 • CSS and HTML wizards.

 • CSS and HTML preview using internal IE, Firefox 4 and Chrome browsers.

 • FTP and SFTP client with synchronization.

 • File explorer, text clips, code explorer, project manager…

 • Convert between code pages, Unicode formats and text formats.

 • Unicode and ANSI code page detection.

 • Open/Save UTF-8 encoded files without a signature (BOM).

 • Unicode file paths and file names.

 • HTML validation, format and repair.

 • Tools available like syntax editor, color picker, charmap..

Download-RJ TextEd 8.65 Final

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ေဆြးေႏြးရန္

ႏိုင္ငံအလိုက္လာလည္ၾကသူမ်ား

free counters FLAG COUNTER

Followers