မိတ္ေဆြ က်ေနာ့ကိုတစ္ခုေလာက္ကူညီေပးပါ ။ က်ေနာ္ကေတာ့ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုေလွကားထစ္ကေလးေတြလို႔ သေဘာထားတယ္ မိတ္ေဆြတို႔အားလံုး က်ေနာ္ကို တစ္ထစ္ျခင္းတစ္ထစ္ျခင္း နင္းၿပီး အေပၚေရာက္ႏိုင္သမွ်ေရာက္ေအာင္ တက္သြားၾကပါ ။ အဲဒီလို က်ေနာ့္ကို နင္းၿပီးတက္သြားလို႔ အေပၚကိုေရာက္သြားတာကို ၾကည့္ၿပီး ေက်နပ္ပီတိျဖစ္ခ်င္လို႔ပါ....................................... ..............................................................ကိုႏိုင္.................................................

Monday, July 8, 2013

Myanmar Android Keyboards ( ်မႏၼာကီးဘုတၼ္ား )
Myanmar Android Keyboards
မဂလၤာပါ.....
ဦးျစာပထမ ေရးသားခဲ့ၾေကသာ Myanmar Android Developer မ္ားကိုေက္းဇူးတင္ေၾကာင္း Credit ေပးပါေရစခငၺ္ာ။ ဒီလိုပဲေ်ပာလိုက္ရတာေကတာ့ နာမၫ္အတိအက္တတ္ၿပီး ၾလဲေနရေင္အတာၦိဳးၾသားမြာပါ ။ ်မႏၼာကီးဘုတ္ Developer မ္ားေက္းဇူးေၾကာင့္ ကၽျႏ္ေတာၱိဳ႕ေၾတ အဆင္ေ်ေပ်ပ သံုးေနႏိုင္ၾကတာမဟုတႅားခငၺ္ာ...။ တစၧင့္်ပႏႅၫ္ေ၀မြ္လိုကၸါတယၡငၺ္ာ....

To download >> Frozen Keyboard ProTo download >> Frozen Keyboard
To download >> Frozen Keyboard ( အ်ပာ )

To download >> ProMyan Keyboard

 
To download >> Bagan Keyboard
To download >> ်မႏၼာကီးဘုတ္

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ေဆြးေႏြးရန္

ႏိုင္ငံအလိုက္လာလည္ၾကသူမ်ား

free counters FLAG COUNTER

Followers