မိတ္ေဆြ က်ေနာ့ကိုတစ္ခုေလာက္ကူညီေပးပါ ။ က်ေနာ္ကေတာ့ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုေလွကားထစ္ကေလးေတြလို႔ သေဘာထားတယ္ မိတ္ေဆြတို႔အားလံုး က်ေနာ္ကို တစ္ထစ္ျခင္းတစ္ထစ္ျခင္း နင္းၿပီး အေပၚေရာက္ႏိုင္သမွ်ေရာက္ေအာင္ တက္သြားၾကပါ ။ အဲဒီလို က်ေနာ့္ကို နင္းၿပီးတက္သြားလို႔ အေပၚကိုေရာက္သြားတာကို ၾကည့္ၿပီး ေက်နပ္ပီတိျဖစ္ခ်င္လို႔ပါ....................................... ..............................................................ကိုႏိုင္.................................................

Wednesday, July 3, 2013

iOS Firmware မ်ားစုစည္းမွဳ


Apple ရဲ႕ထြက္ရွိခဲ့တဲ့ iPhone/iPad Firmware ေတြကိုတစ္ေနရာတည္းမွာ လြယ္ကူစြာျဖင့္ One click ေဒါင္းလုဒ္ရယူနိုင္ေအာင္စုစည္းေပးထားပါတယ္။

***Firefox Browser is Recommended***
iOS
v1.0.0 iPhone1,1_1.0_1A543a_Restore.ipsw
v1.0.1 iPhone1,1_1.0.1_1C25_Restore.ipsw
v1.0.2 iPhone1,1_1.0.2_1C28_Restore.ipsw
v1.1.1 iPhone1,1_1.1.1_3A109a_Restore.ipsw
v1.1.2 iPhone1,1_1.1.2_3B48b_Restore.ipsw
v1.1.3 iPhone1,1_1.1.3_4A93_Restore.ipsw
v1.1.4 iPhone1,1_1.1.4_4A102_Restore.ipsw
————————————————————-
iOS 2.x.x
v2.0 iPhone1,2_2.0_5A347_Restore.ipsw (iPhone 3G)
v2.0 iPhone1,2_2.0_5A347_Restore.ipsw (1st gen iPhone)
v2.0.1 iPhone1,2_2.0.1_5B108_Restore.ipsw (iPhone 3G)
v2.0.1 iPhone1,1_2.0.1_5B108_Restore.ipsw (1st gen iPhone)
v2.0.2 iPhone1,2_2.0.2_5C1_Restore.ipsw (iPhone 3G)
v2.0.2 iPhone1,1_2.0.2_5C1_Restore.ipsw (1st gen iPhone)
v2.1 iPhone1,2_2.1_5F136_Restore.ipsw (iPhone 3G)
v2.1 iPhone1,1_2.1_5F136_Restore.ipsw (1st gen iPhone)
v2.2 iPhone1,2_2.2_5G77_Restore.ipsw (iPhone 3G)
v2.2 iPhone1,1_2.2_5G77_Restore.ipsw (1st gen iPhone)
v2.2.1 iPhone1,2_2.2.1_5H11_Restore.ipsw (iPhone 3G)
v2.2.1 iPhone1,1_2.2.1_5H11_Restore.ipsw (1st gen iPhone)
————————————————————-
iOS 3.x.x
v3.0 iPhone2,1_3.0_7A341_Restore.ipsw (iPhone 3GS)
v3.0 iPhone1,2_3.0_7A341_Restore.ipsw (iPhone 3G)
v3.0 iPhone1,1_3.0_7A341_Restore.ipsw (1st gen iPhone)
v3.0.1 iPhone2,1_3.0.1_7A400_Restore.ipsw (iPhone 3GS)
v3.0.1 iPhone1,2_3.0.1_7A400_Restore.ipsw (iPhone 3G)
v3.0.1 iPhone1,1_3.0.1_7A400_Restore.ipsw (1st gen iPhone)
v3.1 iPhone2,1_3.1_7C144_Restore.ipsw (iPhone 3GS)
v3.1 iPhone1,2_3.1_7C144_Restore.ipsw (iPhone 3G)
v3.1 iPhone1,1_3.1_7C144_Restore.ipsw (1st gen iPhone)
v3.1.2 iPhone2,1_3.1.2_7D11_Restore.ipsw (iPhone 3GS)
v3.1.2 iPhone1,2_3.1.2_7D11_Restore.ipsw (iPhone 3G)
v3.1.2 iPhone1,1_3.1.2_7D11_Restore.ipsw (1st gen iPhone)
v3.1.3 iPhone2,1_3.1.3_7E18_Restore.ipsw (iPhone 3GS)
v3.1.3 iPhone1,2_3.1.3_7E18_Restore.ipsw (iPhone 3G)
v3.1.3 iPhone1,1_3.1.3_7E18_Restore.ipsw (1st gen iPhone)
v3.2 iPad1,1_3.2_7B367_Restore.ipsw (iPad)
v3.2.1 iPad1,1_3.2.1_7B405_Restore.ipsw (iPad)
v3.2.2 iPad1,1_3.2.2_7B500_Restore.ipsw (iPad)
======================================================
iOS 4.x.x
iOS 4 iPhone3,1_4.0_8A293_Restore.ipsw (iPhone 4)
iOS 4 iPhone2,1_4.0_8A293_Restore.ipsw (iPhone 3GS)
iOS 4 iPhone1,2_4.0_8A293_Restore.ipsw (iPhone 3G)
iOS 4.0.1 iPhone3,1_4.0.1_8A306_Restore.ipsw (iPhone 4)
iOS 4.0.1 iPhone2,1_4.0.1_8A306_Restore.ipsw (iPhone 3GS)
iOS 4.0.1 iPhone1,2_4.0.1_8A306_Restore.ipsw (iPhone 3G)
iOS 4.0.2 iPhone3,1_4.0.2_8A400_Restore.ipsw (iPhone 4)
iOS 4.0.2 iPhone2,1_4.0.2_8A400_Restore.ipsw (iPhone 3GS)
iOS 4.0.2 iPhone1,2_4.0.2_8A400_Restore.ipsw (iPhone 3G)
iOS 4.1 iPhone3,1_4.1_8B117_Restore.ipsw (iPhone 4)
iOS 4.1 iPhone2,1_4.1_8B117_Restore.ipsw (iPhone 3GS)
iOS 4.1 iPhone1,2_4.1_8B117_Restore.ipsw (iPhone 3G)
iOS 4.2.1 iPhone1,2_4.2.1_8C148_Restore.ipsw (iPhone 3G)
iOS 4.2.1 iPhone2,1_4.2.1_8C148a_Restore.ipsw (iPhone 3GS)
iOS 4.2.1 iPhone3,1_4.2.1_8C148_Restore.ipsw (iPhone 4)
iOS 4.2.1 iPad1,1_4.2.1_8C148_Restore.ipsw (iPad)
iOS 4.3 iPhone2,1_4.3_8F190_Restore.ipsw (iPhone 3GS)
iOS 4.3 iPhone3,1_4.3_8F190_Restore.ipsw (iPhone 4)
iOS 4.3 iPad1,1_4.3_8F190_Restore.ipsw (iPad)
iOS 4.3.1 iPhone2,1_4.3.1_8G4_Restore.ipsw (iPhone 3GS)
iOS 4.3.1 iPhone3,1_4.3.1_8G4_Restore.ipsw (iPhone 4)
iOS 4.3.1 iPad1,1_4.3.1_8G4_Restore.ipsw (iPad)
iOS 4.3.1 iPad2,1_4.3.1_8G4_Restore.ipsw (iPad 2 WiFi)
iOS 4.3.1 iPad2,2_4.3.1_8G4_Restore.ipsw (iPad 2 3G+WiFi)
iOS 4.3.2 iPhone2,1_4.3.2_8H7_Restore.ipsw (iPhone 3GS)
iOS 4.3.2 iPhone3,1_4.3.2_8H7_Restore.ipsw (iPhone 4)
iOS 4.3.2 iPad1,1_4.3.2_8H7_Restore.ipsw (iPad)
iOS 4.3.2 iPad2,1_4.3.2_8H7_Restore.ipsw (iPad 2 WiFi)
iOS 4.3.2 iPad2,2_4.3.2_8H7_Restore.ipsw (iPad 2 3G+WiFi)
iOS 4.3.3 iPhone2,1_4.3.3_8J2_Restore.ipsw (iPhone 3GS)
iOS 4.3.3 iPhone3,1_4.3.3_8J2_Restore.ipsw (iPhone 4)
iOS 4.3.3 iPad1,1_4.3.3_8J3_Restore.ipsw (iPad)
iOS 4.3.3 iPad2,1_4.3.3_8J2_Restore.ipsw (iPad 2 WiFi)
iOS 4.3.3 iPad2,2_4.3.3_8J2_Restore.ipsw (iPad 2 3G+WiFi)
iOS 4.3.4 iPhone2,1_4.3.4_8K2_Restore.ipsw (iPhone 3GS)
iOS 4.3.4 iPhone3,1_4.3.4_8K2_Restore.ipsw (iPhone 4)
iOS 4.3.4 iPad1,1_4.3.4_8K2_Restore.ipsw (iPad)
iOS 4.3.4 iPad2,1_4.3.4_8K2_Restore.ipsw (iPad 2 WiFi)
iOS 4.3.4 iPad2,2_4.3.4_8K2_Restore.ipsw (iPad 2 3G+WiFi)
iOS 4.3.5 iPhone2,1_4.3.5_8L1_Restore.ipsw (iPhone 3GS)
iOS 4.3.5 iPhone3,1_4.3.5_8L1_Restore.ipsw (iPhone 4)
iOS 4.3.5 iPad1,1_4.3.5_8L1_Restore.ipsw (iPad)
iOS 4.3.5 iPad2,1_4.3.5_8L1_Restore.ipsw (iPad 2 WiFi)
iOS 4.3.5 iPad2,2_4.3.5_8L1_Restore.ipsw (iPad 2 3G+WiFi)
=================================================
iOS 5.x.x
iOS 5 iPhone2,1_5.0_9A334_Restore.ipsw (iPhone 3GS)
iOS 5 iPhone3,1_5.0_9A334_Restore.ipsw (iPhone 4)
iOS 5 iPad1,1_5.0_9A334_Restore.ipsw (iPad)
iOS 5 iPad2,1_5.1_9B176_Restore.ipsw (iPad 2 WiFi)
iOS 5 iPad2,2_5.0_9A334_Restore.ipsw (iPad 2 3G+WiFi)
iOS 5.0.1 iPhone2,1_5.0.1_9A405_Restore.ipsw (iPhone 3GS)
iOS 5.0.1 iPhone3,1_5.0.1_9A405_Restore.ipsw (iPhone 4)
iOS 5.0.1 iPhone4,1_5.0.1_9A405_Restore.ipsw (iPhone 4S)
iOS 5.0.1 iPad1,1_5.1_9B176_Restore.ipsw (iPad)
iOS 5.0.1 iPad2,1_5.0.1_9A405_Restore.ipsw (iPad 2 WiFi)
iOS 5.0.1 iPad2,2_5.0.1_9A405_Restore.ipsw (iPad 2 3G+WiFi)
iOS 5.1 iPhone2,1_5.1_9B176_Restore.ipsw (iPhone 3GS)
iOS 5.1 iPhone3,1_5.1_9B176_Restore.ipsw (iPhone 4)
iOS 5.1 iPhone4,1_5.1_9B179_Restore.ipsw (iPhone 4S)
iOS 5.1 iPad1,1_5.0.1_9A405_Restore.ipsw (iPad)
iOS 5.1 iPad2,1_5.1_9B176_Restore.ipsw (iPad 2 WiFi)
iOS 5.1 iPad2,2_5.1_9B176_Restore.ipsw (iPad 2 3G+WiFi)
iOS 5.1 iPad3,1_5.1_9B176_Restore.ipsw (iPad 3 WiFi)
iOS 5.1 iPad3,3_5.1_9B176_Restore.ipsw (iPad 3 3G+WiFi)
iOS 5.1.1 iPhone2,1_5.1.1_9B206_Restore.ipsw (iPhone 3GS)
iOS 5.1.1 iPhone3,1_5.1.1_9B206_Restore.ipsw (iPhone 4 – build 9B206)
iOS 5.1.1 iPhone3,1_5.1.1_9B208_Restore.ipsw (iPhone 4 – build 9B208)
iOS 5.1.1 iPhone4,1_5.1.1_9B206_Restore.ipsw (iPhone 4S)
iOS 5.1.1 iPad1,1_5.1.1_9B206_Restore.ipsw (iPad)
iOS 5.1.1 iPad2,1_5.1.1_9B206_Restore.ipsw (iPad 2 WiFi)
iOS 5.1.1 iPad2,2_5.1.1_9B206_Restore.ipsw (iPad 2 3G+WiFi)
iOS 5.1.1 iPad2,4_5.1.1_9B206_Restore.ipsw (iPad 2.4)
iOS 5.1.1 iPad3,1_5.1.1_9B206_Restore.ipsw (iPad 3 WiFi)
iOS 5.1.1 iPad3,3_5.1.1_9B206_Restore.ipsw (iPad 3 3G+WiFi)
==================================================
iOS 6.x.x 
iOS 6 iPhone2,1_6.0_10A403_Restore.ipsw (iPhone 3GS)
iOS 6 iPhone3,1_6.0_10A403_Restore.ipsw (iPhone 4)
iOS 6 iPhone3,2_6.0_10A403_Restore.ipsw (iPhone 4 – 3.2)
iOS 6 iPhone4,1_6.0_10A403_Restore.ipsw (iPhone 4S)
iOS 6 iPhone5,1_6.0_10A405_Restore.ipsw (iPhone 5 - A1428)
iOS 6 iPhone5,2_6.0_10A405_Restore.ipsw (iPhone 5 - A1429)
iOS 6 iPad2,1_6.0_10A403_Restore.ipsw (iPad 2 WiFi)
iOS 6 iPad2,2_6.0_10A403_Restore.ipsw (iPad 2 3G+WiFi)
iOS 6 iPad2,4_6.0_10A403_Restore.ipsw (iPad 2.4)
iOS 6 iPad3,1_6.0_10A403_Restore.ipsw (iPad 3 WiFi)
iOS 6 iPad3,3_6.0_10A403_Restore.ipsw (iPad 3 3G+WiFi)
iOS 6.0.1 iPhone2,1_6.0.1_10A523_Restore.ipsw  (iPhone 3GS)
iOS 6.0.1 iPhone3,1_6.0.1_10A523_Restore.ipsw (iPhone 4)
iOS 6.0.1 iPhone3,2_6.0.1_10A523_Restore.ipsw (iPhone 4 – 3.2)
iOS 6.0.1 iPhone4,1_6.0.1_10A523_Restore.ipsw (iPhone 4S)
iOS 6.0.1 iPhone5,1_6.0.1_10A525_Restore.ipsw (iPhone 5 – A1428)
iOS 6.0.1 iPhone5,2_6.0.1_10A525_Restore.ipsw (iPhone 5 - A1429)
iOS 6.0.1 iPad2,1_6.0.1_10A523_Restore.ipsw (iPad 2 Wi-Fi)
iOS 6.0.1 iPad2,2_6.0.1_10A523_Restore.ipsw (iPad 2 3G+WiFi)
iOS 6.0.1 iPad2,4_6.0.1_10A523_Restore.ipsw (iPad 2.4)
iOS 6.0.1 iPad2,5_6.0.1_10A523_Restore.ipsw (iPad Mini Wi-Fi)

iOS 6.0.1 iPad2,6_6.0.1_10A8426_Restore.ipsw (iPad Mini 3G+WiFi)

iOS 6.0.1 iPad3,1_6.0.1_10A523_Restore.ipsw (iPad 3 WiFi)
iOS 6.0.1 iPad3,3_6.0.1_10A523_Restore.ipsw (iPad 3 3G+WiFi)

iOS 6.0.1 iPad3,4_6.0.1_10A523_Restore.ipsw (iPad 4 WiFi)

iOS 6.0.1 iPad3,5_6.0.1_10A8426_Restore.ipsw (iPad 4 3G+WiFi)
iOS 6.0.2 iPhone5,1_6.0.2_10A551_Restore.ipsw (iPhone 5 – A1428)
iOS 6.0.2 iPhone5,2_6.0.2_10A551_Restore.ipsw (iPhone 5 - A1429)
iOS 6.0.2 iPad2,5_6.0.2_10A550_Restore.ipsw (iPad Mini Wi-Fi)

iOS 6.0.2 iPad2,6_6.0.2_10A8500_Restore.ipsw (iPad Mini 3G+WiFi)
iOS 6.1 iPhone2,1_6.1_10B141_Restore.ipsw  (iPhone 3GS)
iOS 6.1 iPhone3,1_6.1_10B144_Restore.ipsw (iPhone 4)
iOS 6.1 iPhone3,2_6.1_10B144_Restore.ipsw (iPhone 4 – 3.2)
iOS 6.1 iPhone4,1_6.1_10B142_Restore.ipsw (iPhone 4S)
iOS 6.1 iPhone5,1_6.1_10B143_Restore.ipsw (iPhone 5 – A1428)
iOS 6.1 iPhone5,2_6.1_10B143_Restore.ipsw (iPhone 5 - A1429)
iOS 6.1 iPad2,1_6.1_10B141_Restore.ipsw (iPad 2 Wi-Fi)
iOS 6.1 iPad2,2_6.1_10B141_Restore.ipsw (iPad 2 3G+WiFi)
iOS 6.1 iPad2,4_6.1_10B141_Restore.ipsw (iPad 2.4)
iOS 6.1 iPad2,5_6.1_10B141_Restore.ipsw (iPad Mini Wi-Fi)
iOS 6.1 iPad2,6_6.1_10B141_Restore.ipsw (iPad Mini (2.6) 3G+WiFi)
iOS 6.1 iPad2,7_6.1_10B141_Restore.ipsw (iPad Mini (2.7) 3G+WiFi)
iOS 6.1 iPad3,1_6.1_10B141_Restore.ipsw (iPad 3 WiFi)
iOS 6.1 iPad3,2_6.1_10B141_Restore.ipsw (iPad3 (3.2) 3G+WiFi)
iOS 6.1 iPad3,3_6.1_10B141_Restore.ipsw (iPad 3 (3.3) 3G+WiFi)
iOS 6.1 iPad3,4_6.1_10B141_Restore.ipsw (iPad 4 WiFi)
iOS 6.1 iPad3,5_6.1_10B141_Restore.ipsw (iPad 4 (3.5) 3G+WiFi)
iOS 6.1 iPad3,6_6.1_10B141_Restore.ipsw (iPad 4 (3.6) 3G+WiFi)
iOS 6.1.1 iPhone4,1_6.1.1_10B145_Restore.ipsw (iPhone 4S)
iOS 6.1.2 iPhone2,1_6.1.2_10B146_Restore.ipsw  (iPhone 3GS)
iOS 6.1.2 iPhone3,1_6.1.2_10B146_Restore.ipsw (iPhone 4)
iOS 6.1.2 iPhone3,2_6.1.2_10B146_Restore.ipsw (iPhone 4 – 3.2)
iOS 6.1.2 iPhone4,1_6.1.2_10B146_Restore.ipsw (iPhone 4S)
iOS 6.1.2 iPhone5,1_6.1.2_10B146_Restore.ipsw (iPhone 5 – A1428)
iOS 6.1.2 iPhone5,2_6.1.2_10B146_Restore.ipsw (iPhone 5 - A1429)
iOS 6.1.2 iPad2,1_6.1.2_10B146_Restore.ipsw (iPad 2 Wi-Fi)
iOS 6.1.2 iPad2,2_6.1.2_10B146_Restore.ipsw (iPad 2 3G+WiFi)
iOS 6.1.2 iPad2,4_6.1.2_10B146_Restore.ipsw (iPad 2.4)
iOS 6.1.2 iPad2,5_6.1.2_10B146_Restore.ipsw (iPad Mini Wi-Fi)
iOS 6.1.2 iPad2,6_6.1.2_10B147_Restore.ipsw (iPad Mini (2.6) 3G+WiFi)
iOS 6.1.2 iPad2,7_6.1.2_10B147_Restore.ipsw                (iPad Mini (2.7) 3G+WiFi)
iOS 6.1.2 iPad3,1_6.1.2_10B146_Restore.ipsw                 (iPad 3 WiFi)
iOS 6.1.2 iPad3,2_6.1.2_10B146_Restore.ipsw                 (iPad3 (3.2) 3G+WiFi)
iOS 6.1.2 iPad3,3_6.1.2_10B146_Restore.ipsw                  (iPad 3 (3.3) 3G+WiFi)
iOS 6.1.2 iPad3,4_6.1.2_10B146_Restore.ipsw                  (iPad 4 WiFi)
iOS 6.1.2 iPad3,5_6.1.2_10B147_Restore.ipsw                 (iPad 4 (3.5) 3G+WiFi)
iOS 6.1.2 iPad3,6_6.1.2_10B147_Restore.ipsw                  (iPad 4 (3.6) 3G+WiFi)
iOS 6.1.3 iPhone2,1_6.1.3_10B329_Restore.ipsw             (iPhone 3GS)
iOS 6.1.3 iPhone3,1_6.1.3_10B329_Restore.ipsw             (iPhone 4)
iOS 6.1.3 iPhone3,2_6.1.3_10B329_Restore.ipsw             (iPhone 4 – 3.2)
iOS 6.1.3 iPhone4,1_6.1.3_10B329_Restore.ipsw              (iPhone 4S)
iOS 6.1.3 iPhone5,1_6.1.3_10B329_Restore.ipsw              (iPhone 5 – A1428)
iOS 6.1.3 iPhone5,2_6.1.3_10B329_Restore.ipsw              (iPhone 5 - A1429)
iOS 6.1.3 iPad2,1_6.1.3_10B329_Restore.ipsw                   (iPad 2 Wi-Fi)
iOS 6.1.3 iPad2,2_6.1.3_10B329_Restore.ipsw                   (iPad 2 3G+WiFi)
iOS 6.1.3 iPad2,4_6.1.3_10B329_Restore.ipsw                   (iPad 2.4)
iOS 6.1.3 iPad2,5_6.1.3_10B329_Restore.ipsw                   (iPad Mini Wi-Fi)
iOS 6.1.3 iPad2,6_6.1.3_10B329_Restore.ipsw                   (iPad Mini (2.6) 3G+WiFi)
iOS 6.1.3 iPad2,7_6.1.3_10B329_Restore.ipsw                   (iPad Mini (2.7) 3G+WiFi)
iOS 6.1.3 iPad3,1_6.1.3_10B329_Restore.ipsw                    (iPad 3 WiFi)
iOS 6.1.3 iPad3,2_6.1.3_10B329_Restore.ipsw                    (iPad3 (3.2) 3G+WiFi)
iOS 6.1.3 iPad3,3_6.1.3_10B329_Restore.ipsw                    (iPad 3 (3.3) 3G+WiFi)
iOS 6.1.3 iPad3,4_6.1.3_10B329_Restore.ipsw                    (iPad 4 WiFi)
iOS 6.1.3 iPad3,5_6.1.3_10B329_Restore.ipsw                    (iPad 4 (3.5) 3G+WiFi)
iOS 6.1.3 iPad3,6_6.1.3_10B329_Restore.ipsw                    (iPad 4 (3.6) 3G+WiFi)
iOS 6.1.4 iPhone5,1_6.1.4_10B350_Restore.ipsw               (iPhone 5 – A1428)
iOS 6.1.4 iPhone5,2_6.1.4_10B350_Restore.ipsw               (iPhone 5 - A1429)
=========================================================
iOS7 Beta
ios_7_beta__iphone_5_model_a1428__11a4372q.dmg (iPhone 5 –A1428)
ios_7_beta__iphone_5_model_a1429__11a4372q.dmg (iPhone 5 — A1429)
ios_7_beta__iphone_4s_11a4372q.dmg                                 (iPhone 4S)
ios_7_beta__iphone_4_gsm_rev_a___11a4372q.dmg    (iPhone 4 /GSM Rev A)
ios_7_beta__iphone_4_gsm_11a4372q.dmg                        (iPhone 4 /GSM)
ios_7_beta__iphone_4_cdma__11a4372q.dmg                  (iphone 4 /CDMA)
iPod5,1_7.0_11A4372q_Restore.ipsw                                     (ipod 5)


Credit To : iphonehellas.com/ EVAD3RS.NET

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ေဆြးေႏြးရန္

ႏိုင္ငံအလိုက္လာလည္ၾကသူမ်ား

free counters FLAG COUNTER

Followers