မိတ္ေဆြ က်ေနာ့ကိုတစ္ခုေလာက္ကူညီေပးပါ ။ က်ေနာ္ကေတာ့ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုေလွကားထစ္ကေလးေတြလို႔ သေဘာထားတယ္ မိတ္ေဆြတို႔အားလံုး က်ေနာ္ကို တစ္ထစ္ျခင္းတစ္ထစ္ျခင္း နင္းၿပီး အေပၚေရာက္ႏိုင္သမွ်ေရာက္ေအာင္ တက္သြားၾကပါ ။ အဲဒီလို က်ေနာ့္ကို နင္းၿပီးတက္သြားလို႔ အေပၚကိုေရာက္သြားတာကို ၾကည့္ၿပီး ေက်နပ္ပီတိျဖစ္ခ်င္လို႔ပါ....................................... ..............................................................ကိုႏိုင္.................................................

Monday, July 1, 2013

Changes in the New Update Template Editor

The image will give you an idea of what has changed. blogger-launches-an-updated-template-editor
As you can see Blogger has added more buttons to the Editor, and it now has a Syntax Highlighted code display. We will try to cover each of the new features in detail

Line numbers & Error Highlighting

The editor has line numbers on the left side, and this will help in locating lines easily when the Template Editor shows an error.
The image below clearly shows that I had made some error at line number 785. It even highlights the line where the error was made. This really makes it easier to locate which we make while editing the template.
blogger-template-editor-with-line-numbers

Syntax Highlighting & auto formatting

Blogger Template Editor now displays syntax highlighted code,which makes it easier to read and understand.This highlighting even helps you in avoiding mistakes when you type code. In the image above </p> is shown in red which immediately tells you that something is not right. Code will be automatically formatted and indented as you type.

Code Folding

With this new template editor, Blogger code is now foldable and it allows you to expand or collapse sections with ease.
You can collapse/expand most of the elements by clicking on the line number associated with the opening tag of the element
foldable-template-code-blogger

Inline Template Preview

The new editor offers an inline Template preview, which will help you to get a quick preview after making any changes in the template code.
preview-template

Jump to Widget Code

Jump to Widget option will help you in quickly navigating to a particular Widget in the template code.Click on the Widget name, and it will take you to the corresponding template Code.
jump-to-widget

Other Buttons

more-buttons-template-editor
This Format template button will help you in indenting your template code and at the click of a button. The Revert changes button is equivalent to the Clear edits button of the previous editor. This will just revert any unsaved changes which you have made.  The Revert widget templates to default button will revert any changes made in any of the Widget codes to blogger defaults.

In Built Search , Replace Functions

The Template Editor has an inbuilt search option which will help in finding something in the code easily.
search-within-the-template
You can get the search option by clicking anywhere within the template Editor and then using the keyboard shortcut Ctrl + F(Command + F on Mac). You can do Replace and Replace all using the shortcuts Ctrl + Shift + F and Ctrl+ Shift + R respectively
replace

replace-all

What’s Missing

The new Template Editor doesn’t have an option similar to Expand Widget Templates. The widget codes are folded by default and there is no easy way of unfolding all of these with a single click. But this doesn’t cause much trouble as the in built search function can search within the folded code as well.(If a match is found, the block will be unfolded). You might face trouble if you try to use the Find option of your Web Browser instead of using the inbuilt search.
Blogger keeps on changing the interface and upgrading so frequently that I will have a tough time updating the tutorials to reflect these changes ;-)

Credit:www.bloggerplugins.org

မူရင္းလင့္-

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ေဆြးေႏြးရန္

ႏိုင္ငံအလိုက္လာလည္ၾကသူမ်ား

free counters FLAG COUNTER

Followers