မိတ္ေဆြ က်ေနာ့ကိုတစ္ခုေလာက္ကူညီေပးပါ ။ က်ေနာ္ကေတာ့ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုေလွကားထစ္ကေလးေတြလို႔ သေဘာထားတယ္ မိတ္ေဆြတို႔အားလံုး က်ေနာ္ကို တစ္ထစ္ျခင္းတစ္ထစ္ျခင္း နင္းၿပီး အေပၚေရာက္ႏိုင္သမွ်ေရာက္ေအာင္ တက္သြားၾကပါ ။ အဲဒီလို က်ေနာ့္ကို နင္းၿပီးတက္သြားလို႔ အေပၚကိုေရာက္သြားတာကို ၾကည့္ၿပီး ေက်နပ္ပီတိျဖစ္ခ်င္လို႔ပါ....................................... ..............................................................ကိုႏိုင္.................................................

Friday, June 28, 2013

How to Root the Sony Xperia GO

Our New Website is Lanuched For Android Users Click Here for Visit the Site Please Remember that This blog doesn't Get Any Updates Now!!! Visit our New Site For Latest Tutorials and Methods http://editandroid.com
Root the Sony Xperia GO
Sony Xperia GO was announced back in 2012 and it’s a mid-range smartphone from Sony carrying the taste of latest Ice Cream Sandwich. If you look at the specs–the device boasts a large 3.5″inch screen and has Sony Bravia Engine, something that makes Sony phones unique and more powerful than the others. The other specs remain same as any normal device, a 5 MP Camera on the back, 8 GB of Internal Storage and 512 MB of RAM. A root method has been discovered by an XDA Member to root the Xperia GO device and to help you with rooting your device, here we’ve a nice guide for you that explains all the steps required to root the device. Follow the guide and get your device rooted!

I. Before You Begin:

1. This will void the warranty. However, you can unroot the device to reinstate the warranty of there’s any unrooting procedure available.
2. You must be running on the Android ICS or Jelly Bean.
3. The following procedure works on Windows based PCs only.
4. You should have drivers for your device installed on your PC.

II. Downloading Required Files:

III. Rooting the Sony Xperia GO:

1. Download and place the Root Package archive on your Desktop.
2. Extract files from the archive to your Desktop using any free tools like WinRAR.
3. Enable the USB debugging option on your device by heading to Menu>>Settings>>Developer options>>USB debugging.
4. Once enabled, connect the device to your PC via USB cable.
5. Double-click on the RunMe.bat file you extracted from the archive.
6. Follow the on-screen instructions.
7. If it asks for the mod, select Normal mode.
8. Within a few seconds, your device should be rooted.
9. You’re all done!
Awesome! Your Xperia GO has successfully been rooted and the Superuser app should be present in your App Drawer. The SU app will let you permit apps to use system files so you’ll have control over what apps are using the root access!

HOW TO ROOT SONY XPERIA GO


Sony Xperia Go

FOUR EASY STEPS TO ROOT SONY XPERIA GO:

  1. Download One Click Root
  2. Connect your Sony Xperia Go(Also known as: Sony                          Xperia Advance, Sony Xperia Go, Xperia Advance,                                       Xperia Go) to the computer using your                                                   Micro-USB/USB cord
  3. Run One Click Root software on your computer
  4. Click ‘Root Now’
Remember: One Click Root is 100% guaranteed to
 work and the process is completely risk-free. You 
don’t want to risk ‘bricking’ your Sony Xperia Go with
 other dangerous methods of rooting, and One Click
 Root is incredibly easy to use.

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ေဆြးေႏြးရန္

ႏိုင္ငံအလိုက္လာလည္ၾကသူမ်ား

free counters FLAG COUNTER

Followers