မိတ္ေဆြ က်ေနာ့ကိုတစ္ခုေလာက္ကူညီေပးပါ ။ က်ေနာ္ကေတာ့ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုေလွကားထစ္ကေလးေတြလို႔ သေဘာထားတယ္ မိတ္ေဆြတို႔အားလံုး က်ေနာ္ကို တစ္ထစ္ျခင္းတစ္ထစ္ျခင္း နင္းၿပီး အေပၚေရာက္ႏိုင္သမွ်ေရာက္ေအာင္ တက္သြားၾကပါ ။ အဲဒီလို က်ေနာ့္ကို နင္းၿပီးတက္သြားလို႔ အေပၚကိုေရာက္သြားတာကို ၾကည့္ၿပီး ေက်နပ္ပီတိျဖစ္ခ်င္လို႔ပါ....................................... ..............................................................ကိုႏိုင္.................................................

Sunday, June 30, 2013

How to Root Samsung Galaxy Ace Plus (GT-S7500)

  ပထမနည္းလမ္း

The Samsung Galaxy Ace Plus (GT-S7500) is the successor to the mid-range Samsung smartphone Galaxy Ace (GT-S5830). Announced by Samsung on January 3, 2012 for a release in the first quarter of 2012, the Ace Plus has a bigger screen and more powerful internals.Warning:

 • You should be aware that  rooting an android device will make its warranty void.
 • You should download all required drivers- Drivers can be downloaded from below.

Download Required Driver:

 •  Here you can download all required files for rooting process
Odin3v1.87
Recovery 
Superuser-3.1.3-arm-signed

Let's Get Started:

 

 • Download CWM Recovery.7z from attachments. Extract Recovery.tar

 • Download Superuser-3.1.3-arm-signed.7z 

 • Extract Superuser-3.1.3-arm-signed.zip and copy it to your SD card (internal or external).

 • Put your phone in Download mode by holding down the volume down and home button and then pressing the power button. Flash Recovery.tar using Odin.

 • Put your phone in Recovery mode by holding down the volume up and home button and then pressing the power button. . Flash Superuser-3.1.3-arm-signed.zip from recovery

 • Reboot and Its Done!
 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

ဒုတိယနည္းလမ္း

How to Root & Install Custom Recovery on Samsung Galaxy Ace Plus S7500

Rooting Has Been Made Easy For The Big Brother of Samsung Galaxy Ace Gt-S5830 viz. Samsung Galaxy Ace Plus S7500.Now In This Article We Will be Checking Out That How Can Root & Install Custom Recovery (Used For Flashing Custom ROMs) On Your Samsung Galaxy Ace Plus GT-S7500.
So Let Us Head To The Further Part of This Artucle Where We Will See All The Required Things For Rooting Galaxy Ace Plus S7500.
Note : Rooting Device Voids it’s Warranty.So Please Root Your Device At Your Own Risk (Warranty Can be Retained by Flashing Stock Gingerbread Firmware Released By Samsung).
Essential Steps Before Rooting Samsung Galaxy Ace Plus S7500 :
 • You Must Enable USB Debugging By Checking the Box in your device by Following the Path Below:
Settings -> Applications -> Development -> USB debugging
 • It will highly Recommended to Backup all Your data Stored in your phone So as to Restore it back just in case If You Lose or Corrupt the Data During this Process.
 • Your Device Must be Charged up to 70% or Above Battery Level to Ensure that Your Device should not be Turned Off During this Process.
By Assuming that you have followed all the instructions mentioned in Essential Steps Before Rooting A Device, you are now ready to proceed further where we will be Checking That How Can You Root Your Device.
Disclaimer: We Have Made This Article Covering Each And Every Part At Our Level Best.In Case If Any Damage Happens to Your Device (It Should not Be), We will Not be Responsible for It.
Procedure To Root & Install Custom Recovery For Samsung Galaxy Ace Plus S7500:

 • At First, You Need To Download Custom Recovery & The Rooting Package For Galaxy Ace Plus S7500 Which is Mentioned Below.
 1. CWM Recovery For Galaxy Ace Plus S7500.
 2. Rooting Package For Galaxy Ace Plus S7500 (RootMe.zip).
 • Now Turn Off Your Phone & Enter Into The Downloading Mode.Downloading Mode Can Be Entered By Holding Power Button+Menu Button+Volume Down Button Simultaneously.
 • After Entering Your Phone Into The Downloading Mode, Connect Your Phone To The Computer.
 • Now Open Odin Multi Downloader Which You’ve Just Downloaded in Your Computer.By This Time ID:COM Section Should be Turned Yellow.
 • Select PDA Tab & Then Choose “clockworkmod-5.0.2.8.tar.md5” File.
 • Initiate The Process By Pressing Start Button.
 • Wait Until Process Finishes. As Soon As Process Done, You will See That The ID:COM Section is Turned Green With The Message “Pass”.
 • After Getting “Pass” Message, Disconnect Your Phone From The PC.
 • You’ve Now Successfully Installed Custom Recovery Over Stock Recovery.
 • Now Switch Off Your Phone & Enter Into The Recovery Mode (CWM Recovery). Recovery Mode Can be Entered Holding Power Button + Home Button+ Volume Up + Volume Down Button Simultaneously.
 • As Soon Recovery Mode Appears Press Menu Button To Grey out The Screen.Keep Your Device in Recovery Mode As We Will Require It For Rooting.
 • Extract RootMe.zip Which You’ve Downloaded Before.After Extracting You’ll Find runme.bat File in Extracted Folder.
 • Again Connect Your Device To The Computer (Which You’ve Kept in Recovery Mode).
 • Run runme.bat For Rooting Process To Begin.
 • Reboot The Phone After Process Gets Over.
 • After Restarting Your Device You’ll Find That The App Called Superuser is Installed.
Congratulations !! By This Time You’ve Successfully Rooted Your Device With Custom Recovery Installed.Now In Case If You Face Any Difficulty in The Process Given Above, Do Let Me Know in Comments, I Will be There To Help You As Soon As Possible.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

တတိယနည္းလမ္း

[GUIDE]Samsung Galaxy Ace Plus GT-S7500 ROOT+CWM

Update: Updated CWM recovery.New version fixes bootloop issue

Rooting:
This technique should work on any stock firmware.
 • First flash CWM recovery.Instructions are given below
 • Boot in CWM recovery and connect phone to PC
 • Download and extract the RootMe.zip package on your PC
 • Run runme.bat on PC while phone is in recovery mode
 • Reboot the phone after process is over.

Clockworkmod Recovery:
 • Download the cwm tar package
 • Put phone into download mode and connect to the PC
 • Flash the cwm tar package as PDA and wait for phone to reboot

Recovery download link: cwm-trebon.tar.md5

Note:
[1]The yellow triangle at boot is of no importance.Deal with it :P


Recovery Mode: volume up+ volume down + home + power
Download Mode: volume down + home + power
Attached Files
File Type: zip Odin3.zip - [Click for QR Code](194.6 KB, 26799 views)
File Type: zip RootMe.zip - [Click for QR Code](1.73 MB, 66831 views)

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ေဆြးေႏြးရန္

ႏိုင္ငံအလိုက္လာလည္ၾကသူမ်ား

free counters FLAG COUNTER

Followers