မိတ္ေဆြ က်ေနာ့ကိုတစ္ခုေလာက္ကူညီေပးပါ ။ က်ေနာ္ကေတာ့ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုေလွကားထစ္ကေလးေတြလို႔ သေဘာထားတယ္ မိတ္ေဆြတို႔အားလံုး က်ေနာ္ကို တစ္ထစ္ျခင္းတစ္ထစ္ျခင္း နင္းၿပီး အေပၚေရာက္ႏိုင္သမွ်ေရာက္ေအာင္ တက္သြားၾကပါ ။ အဲဒီလို က်ေနာ့္ကို နင္းၿပီးတက္သြားလို႔ အေပၚကိုေရာက္သြားတာကို ၾကည့္ၿပီး ေက်နပ္ပီတိျဖစ္ခ်င္လို႔ပါ....................................... ..............................................................ကိုႏိုင္.................................................

Wednesday, June 5, 2013

Browser အားလံုးအတြက္ Keyboard Shortcuts 47 မ်ိဳး


Browser အားလံုးအတြက္ Keyboard Shortcuts 47 မ်ိဳး
************************************
မဂၤလာပါ..... Browser အားလံုးအတြက္ Keyboard Shortcuts 47 မ်ိဳးကို မွ်ေ၀ေပးလိုက္ပါတယ္... ပါ၀င္တဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကေတာ့ Tabs, Mouse Actions for Tabs, Navigation, Zooming, Scrolling, Address Bar, History & Bookmarks အတြက္ Shortcuts မ်ားကို ေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္...

Tabs
****

Ctrl+1-8 – Switch to the specified tab, counting from the left.

Ctrl+9 – Switch to the last tab.

Ctrl+Tab – Switch to the next tab – in other words, the tab on the right. (Ctrl+Page Up also works, but not in Internet Explorer.)

Ctrl+Shift+Tab – Switch to the previous tab – in other words, the tab on the left. (Ctrl+Page Down also works, but not in Internet Explorer.)

Ctrl+W, Ctrl+F4 – Close the current tab.

Ctrl+Shift+T – Reopen the last closed tab.

Ctrl+T – Open a new tab.

Ctrl+N – Open a new browser window.

Alt+F4 – Close the current window. (Works in all applications.)

Mouse Actions for Tabs
*****************

Middle Click a Tab – Close the tab.

Ctrl+Left Click, Middle Click – Open a link in a background tab.

Shift+Left Click – Open a link in a new browser window.

Ctrl+Shift+Left Click – Open a link in a foreground tab.

Navigation
*******

Alt+Left Arrow, Backspace – Back.

Alt+Right Arrow, Shift+Backspace – Forward.

F5 – Reload.

Ctrl+F5 – Reload and skip the cache, re-downloading the entire website.

Escape – Stop.

Alt+Home – Open homepage.

Zooming
******

Ctrl and +, Ctrl+Mousewheel Up – Zoom in.

Ctrl and -, Ctrl+Mousewheel Down — Zoom out.

Ctrl+0 – Default zoom level.

F11 – Full-screen mode.

Scrolling
******

Space, Page Down – Scroll down a frame.

Shift+Space, Page Up – Scroll up a frame.

Home – Top of page.

End – Bottom of page.

Middle Click – Scroll with the mouse. (Windows only)

Address Bar
*********

Ctrl+L, Alt+D, F6 – Focus the address bar so you can begin typing.

Ctrl+Enter – Prefix www. and append .com to the text in the address bar, and then load the website. For example, type pyayblogger into the address bar and press Ctrl+Enter to open www.pyayblogger.com.

Alt+Enter – Open the location in the address bar in a new tab.

Search

Ctrl+K, Ctrl+E – Focus the browser’s built-in search box or focus the address bar if the browser doesn’t have a dedicated search box. (Ctrl+K doesn’t work in IE, Ctrl+E does.)

Alt+Enter – Perform a search from the search box in a new tab.

Ctrl+F, F3 – Open the in-page search box to search on the current page.

Ctrl+G, F3 – Find the next match of the searched text on the page.

Ctrl+Shift+G, Shift+F3 – Find the previous match of the searched text on the page.

History & Bookmarks
***************

Ctrl+H – Open the browsing history.

Ctrl+J – Open the download hstory.

Ctrl+D – Bookmark the current website.

Ctrl+Shift+Del – Open the Clear Browsing History window.

Other Functions

Ctrl+P – Print the current page.

Ctrl+S – Save the current page to your computer.

Ctrl+O – Open a file from your computer.

Ctrl+U – Open the current page’s source code. (Not in IE.)

F12 – Open Developer Tools. (Requires Firebug extension for Firefox.)

www.pyayblogger.com
https://www.facebook.com/pyayblogger
မွ မူရင္းအတိုင္းမွ်ေ၀လိုက္ပါတယ္။

http://www.pyayblogger.com/2013/06/browser-keyboard-shortcuts-47.html
Browser အားလံုးအတြက္ Keyboard Shortcuts 47 မ်ိဳး ************************************ မဂၤလာပါ..... Browser အားလံုးအတြက္ Keyboard Shortcuts 47 မ်ိဳးကို မွ်ေ၀ေပးလိုက္ပါတယ္... ပါ၀င္တဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကေတာ့ Tabs, Mouse Actions for Tabs, Navigation, Zooming, Scrolling, Address Bar, History & Bookmarks အတြက္ Shortcuts မ်ားကို ေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္... Tabs **** Ctrl+1-8 – Switch to the specified tab, counting from the left. Ctrl+9 – Switch to the last tab. Ctrl+Tab – Switch to the next tab – in other words, the tab on the right. (Ctrl+Page Up also works, but not in Internet Explorer.) Ctrl+Shift+Tab – Switch to the previous tab – in other words, the tab on the left. (Ctrl+Page Down also works, but not in Internet Explorer.) Ctrl+W, Ctrl+F4 – Close the current tab. Ctrl+Shift+T – Reopen the last closed tab. Ctrl+T – Open a new tab. Ctrl+N – Open a new browser window. Alt+F4 – Close the current window. (Works in all applications.)  Mouse Actions for Tabs ***************** Middle Click a Tab – Close the tab. Ctrl+Left Click, Middle Click – Open a link in a background tab. Shift+Left Click – Open a link in a new browser window. Ctrl+Shift+Left Click – Open a link in a foreground tab.  Navigation ******* Alt+Left Arrow, Backspace – Back. Alt+Right Arrow, Shift+Backspace – Forward. F5 – Reload. Ctrl+F5 – Reload and skip the cache, re-downloading the entire website. Escape – Stop. Alt+Home – Open homepage.  Zooming ****** Ctrl and +, Ctrl+Mousewheel Up – Zoom in. Ctrl and -, Ctrl+Mousewheel Down — Zoom out. Ctrl+0 – Default zoom level. F11 – Full-screen mode.  Scrolling ****** Space, Page Down – Scroll down a frame. Shift+Space, Page Up – Scroll up a frame. Home – Top of page. End – Bottom of page. Middle Click – Scroll with the mouse. (Windows only)  Address Bar ********* Ctrl+L, Alt+D, F6 – Focus the address bar so you can begin typing. Ctrl+Enter – Prefix www. and append .com to the text in the address bar, and then load the website. For example, type pyayblogger into the address bar and press Ctrl+Enter to open www.pyayblogger.com. Alt+Enter – Open the location in the address bar in a new tab. Search Ctrl+K, Ctrl+E – Focus the browser’s built-in search box or focus the address bar if the browser doesn’t have a dedicated search box. (Ctrl+K doesn’t work in IE, Ctrl+E does.) Alt+Enter – Perform a search from the search box in a new tab. Ctrl+F, F3 – Open the in-page search box to search on the current page. Ctrl+G, F3 – Find the next match of the searched text on the page. Ctrl+Shift+G, Shift+F3 – Find the previous match of the searched text on the page.  History & Bookmarks *************** Ctrl+H – Open the browsing history. Ctrl+J – Open the download hstory. Ctrl+D – Bookmark the current website. Ctrl+Shift+Del – Open the Clear Browsing History window. Other Functions Ctrl+P – Print the current page. Ctrl+S – Save the current page to your computer. Ctrl+O – Open a file from your computer. Ctrl+U – Open the current page’s source code. (Not in IE.) F12 – Open Developer Tools. (Requires Firebug extension for Firefox.) www.pyayblogger.com https://www.facebook.com/pyayblogger မွ မူရင္းအတိုင္းမွ်ေ၀လိုက္ပါတယ္။ http://www.pyayblogger.com/2013/06/browser-keyboard-shortcuts-47.html

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ေဆြးေႏြးရန္

ႏိုင္ငံအလိုက္လာလည္ၾကသူမ်ား

free counters FLAG COUNTER

Followers