မိတ္ေဆြ က်ေနာ့ကိုတစ္ခုေလာက္ကူညီေပးပါ ။ က်ေနာ္ကေတာ့ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုေလွကားထစ္ကေလးေတြလို႔ သေဘာထားတယ္ မိတ္ေဆြတို႔အားလံုး က်ေနာ္ကို တစ္ထစ္ျခင္းတစ္ထစ္ျခင္း နင္းၿပီး အေပၚေရာက္ႏိုင္သမွ်ေရာက္ေအာင္ တက္သြားၾကပါ ။ အဲဒီလို က်ေနာ့္ကို နင္းၿပီးတက္သြားလို႔ အေပၚကိုေရာက္သြားတာကို ၾကည့္ၿပီး ေက်နပ္ပီတိျဖစ္ခ်င္လို႔ပါ....................................... ..............................................................ကိုႏိုင္.................................................

Saturday, June 15, 2013

Aurora 3D Presentation 13.03.06 + keygen


Aurora 3D Presentation is the most easy to use 3D interactive presentation creation software; Quickly Design Business Presentation, Touch Screen Interactive Presentation, 3D Product Show, 3D Animations Video and Other Multimedia; Can export exe or video for distribution to your customers, it’s the perfect choice.
• Generate 3D Interactive Program(.Exe file)
Aurora 3D Presentation provided to create your own 3D interactive presentation program.You can output presentation projects generate an executable file (. exe),through the network to download, Email, burn CDs released to the way your customers.
• Export Video
Aurora 3D Presentation Video output, you can demonstrate your 3D Presentation generate a variety of video files in real time,by installing ffdshow for vfw build *. mpg, *. avi, *. flv, *. mp4 and other video format.
• 3D Interactive Event
Aurora 3D Presentation can create a variety of interactive events, offers a variety of uimodule, you can target each of Presentation in a variety of three-dimensional space transformation, play sound, camera animation, Tooltip, video, etc.
• 3D Model
Would you like to show more and more complex 3D models? At here, you can Import 3d(*.3ds, *.obj, *.xml, *.ase,*.ply, *.dxf, *.ms3d, *.lwo, *.lws, *,ac, *.blend) file format and you use the texture, and use texture effects. In the presentation you can change the color, rotation, scaling and other operations, So people can view your models all-round.This is very exciting, is not it?
• Image Wall
You can use the new way of show your product and ideas, convey messages. You can Custom image description, and automatically switch the display. Image wall provides a variety of display pictures and information, including the circular array, curved array, etc., and use a special animation mode switching.
• Navigation
This is designed specifically for interactive use navigation, allowing you to freely cross between a number of presentations. You can create a link in the navigation to any one show, web or local files and executable programs. The way to show more flexibility and more convenient.
• Dynamic Background
You can choose a greater variety of backgrounds, including colors,gradient, images, dynamic, and the skybox model. They can have regular exercise, also can be a virtual reality environment. I believe these will make you feel very special, and you can the flexibility to use at any occasion.
• 3D Shape
Software provides up to dozens of shapes, and you will use a variety of shapes, like circles, rectangles, triangles, stars, all kinds of arrows, and the cube, cylinder, cone, sphere and so on. These shapes can not only quickly change the style, and they can transform each other! This is a big feature.
• Text
Including 2D and 3D text. 2D text has the outline and shadow, 3D text can be set to texture effects, gradients, bevel styles, and all text can have a variety of alignment, spacing, line logo, fonts and so on. In the 3D software we have created the most effective text editing, I believe you will love.
• 3D Animation Table
Data will then dry it? Not. We provide a new way of organizing data using tables,You can import .cvs file format created by excel. You simply select the style, fill in the data is complete. Use of the data and tables with special animation switch, you can achieve multiple tables and data display.
• 3D DataGraph
We have a more intuitive, easier to understand the data graph, including bar charts, pie chart, line graph, area and other graph, you can use the 3D way to present your data, reflecting the trend. Update data, graph can be animated in real time to change. It’s impressive!
• Particle
You will have a more splendid scene effects, such as space radiation, rain, snow, fireworks, smoke, etc., with these, you are free to improve the scenes, when you need to attract the eye, when you need to highlight your special features, I think you will use it.
• Shapes Style
Software has a good mechanism about themes and styles, the first, software includes theme color combinations, in the fast-styles, each a theme color changes from deep to shallow, and with transparency, outline, and bevel combine to produce a rich style of type.
• Text Style
The Text fast-styles, each a theme color changes from deep to shallow, and with transparency, outline, and bevel combine to produce a rich style of type.
• Colors and Textures Setting
In color and texture settings, you can choose the color matched the color theme, if you change the theme color, then set the color will change accordingly. In texture, the software can not only select the built-in texture, but also can choose the texture image, and select whether the texture and color mixing. Texture can choose to reflection, mirror model, and can set the texture Transform and Animation.
• Tooltip
Support tooltip function.
Homepage: www.presentation-3d.com


Download

One2up http://j.gs/1wY4

Putlocker  http://q.gs/3c1qd

Rapidshare  http://q.gs/3c1qe

Sendspace  http://q.gs/3c1qb

Tusfiles  http://q.gs/3c1qa

Zippyshare  http://q.gs/3c1qc

မူရင္း-http://99softwaremf.blogspot.com/2013/03/aurora-3d-presentation-130306-keygen-3.html#ixzz2Uhs3UUDw

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ေဆြးေႏြးရန္

ႏိုင္ငံအလိုက္လာလည္ၾကသူမ်ား

free counters FLAG COUNTER

Followers