မိတ္ေဆြ က်ေနာ့ကိုတစ္ခုေလာက္ကူညီေပးပါ ။ က်ေနာ္ကေတာ့ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုေလွကားထစ္ကေလးေတြလို႔ သေဘာထားတယ္ မိတ္ေဆြတို႔အားလံုး က်ေနာ္ကို တစ္ထစ္ျခင္းတစ္ထစ္ျခင္း နင္းၿပီး အေပၚေရာက္ႏိုင္သမွ်ေရာက္ေအာင္ တက္သြားၾကပါ ။ အဲဒီလို က်ေနာ့္ကို နင္းၿပီးတက္သြားလို႔ အေပၚကိုေရာက္သြားတာကို ၾကည့္ၿပီး ေက်နပ္ပီတိျဖစ္ခ်င္လို႔ပါ....................................... ..............................................................ကိုႏိုင္.................................................

Monday, April 15, 2013

HTC Desire C ကို Root လုပ္နည္း


HTC Desire C

HTC Desire C Root Guide
Video:

Disclaimer: All the tools, mods or ROMs mentioned below belong to their respective owners/developers. We (OAK Developer Team) or the developers are not to be held responsible if you damage or brick your device.
Step-by-Step:
———
0) Preparations
Download and install HTC Sync Manager, by clicking here.
Download this file and copy it to your phone, without extracting.
1) Unlocking your bootloader
Your phone battery should be 80-85% charged. If your phone goes off suddenly because of battery, during flashing ROMs or installing mods and updates — your phone might go dead permanently.
Backup all your important data that you might need because unlocking your bootloader will delete/wipe all your data.
This tutorial is only for unlocked HTC phones. Carrier / network locked HTC phones are not supported by this tutorial.
Step 1: Go to HTCDev.com website and register.
unlock-htc-1-600x331
Step 2: Click on “Unlock Bootloader” button and click the “Get Started” button.
unlock-htc-3-600x331
Step 3:Select “All Other Supported Models” from the dropdown list and then click the “Begin Unlock Bootloader” button.
unlock-htc-4-600x331
Step 4: Read the warning popup message and then press the ‘Yes’ button.
unlock-htc-5-600x331
Step 5: Check both the boxes in the Legal Terms popup box. Now press the “Proceed to Unlock Instructions” button.
unlock-htc-6-600x331
Step 6: Download Fastboot files and extract them.
Step 7: Hold the Power button on your HTC device for 10 seconds to completely turn it off.
Step 8: Press Volume Down and Power to start the device into Bootloader mode.
unlock-htc-7
Step 9: Use the Volume buttons to select up or down. Highlight Fastboot and press the Power button to select.
Step 10: Connect your HTC device to the computer via a USB cable.
Step 11: Click the Start button and type ‘cmd’ (without quotes) and press Enter.
Step 12: In the Command Prompt window, type the following command and press Enter.
cd c:fastboot

unlock-htc-11-600x304
Step 13: Now type the following command and press Enter.
fastboot oem get_identifier_token
Step 14: You will see a long string of text (identifier token). What to do now? Open this page on HTCDev.
Step 15: Now follow the instructions as given there to select and copy text from Command Prompt.
Step 16: Once copied, paste that identifier token into the box at the bottom of that HTCDev page and then click Submit.
unlock-htc-12-600x369
Step 17: You will receive an email by HTC (on the registered email) with a link to the second part of the instructions and your “Unlock_code.bin” file attached.
Step 18: Download “Unlock_code.bin” and save it in your Fastboot folder (C:fastbooot in our case).
Step 19: Now type the following command in Command Prompt and press Enter.
fastboot flash unlocktoken Unlock_code.bin
Step 20: Check your phone. Read on-screen instructions. Press Volume Up to accept and the Power button to confirm.
Now you are done unlocking your bootloader!
2) Installing Clockwork Mod
Step 1: Download and extract Hasoon2000′s All-in-One Toolkit.
Step 2: Start it up and click “CWM”, then click “Flash Recovey”.
clock-1
Step 3: Follow the instructions given by the toolkit and install ClockWork Mod.
3) Rooting
Step 1: Once done installing the clockwork mod select “Recovery” in the menu and you will be booted in ClockWork Mod.
Step 2: Choose “install zip from sdcard” and navigate to the ZIP file you downloaded and copied to your phone.
Step 3: Click on the ZIP file and it will be installed.
Step 4: Reboot your device.
You have successfully rooted your HTC Desire C!

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ေဆြးေႏြးရန္

ႏိုင္ငံအလိုက္လာလည္ၾကသူမ်ား

free counters FLAG COUNTER

Followers